'A Cuscienza

audio

Vurria sapè ched’è chesta cuscienza

ca spiss aggia sendut a' nomina'
stong spund d fa a’ conocsenza
spiegatm che vvo' significà

aggia spiat a nu maestr 'e scola
ca ten 'e scola all'università 
m'àrrit figlio mio questa parola 
si usava si, ma tant tiemp fà 

ora la coscienza si è disintegrata

pochi song rimasti chill là 
ca a ‘sta parola restano attacati 
campann’ con onore e dignità 

mò c'è l'assegno a vuoto il peculato

a cambialetta e chiest cos cà
mariul ce n stann a tonnellat 
'e tutt e speci 'e tutt ‘e qualità 

piccirill o’ gruss o’ gigantesc

chill ca sann accom 'anna arrubbà
e chi i’ denuinz a chist chi s’immisc
so piezz gruss né chi to fa fà 

mo l'ugli o fann co sapon e’piazz 
o burr mocc' ta fà vumcà
a’ past pan a carn cos 'e pazz
si è aumentata la mortalità 

i medicin poi che tann fatt

tann imbriacat, pure chell là 
si sul nu scirupp mo' taccatt
ringrazia a dio si siegut a campà 

e che vvo pozz dì certe famiglie

ca a pell guoll fann accapunà 
marit, mogli, mamm, sor, figli, 
famm sta zitt non m' fa parlà 

perciò m'àrit sto maestr 'e scola

sta conoscenza tu pcchè a vvo' fà 
niscun a ius chiù chesta parola
mò viene tu e a’ vvò ripristinà

insomma tu vvò i’ contro corrente 
ma sta’ pensat chi t'à fatt fà
a gente 'e mo solo accussi è cuntend 
senza cuscienza può tirà campà